Hamburgo lietuviai

Hamburgo lietuvių bendruomenė veiklą pradėjo iškart po II pasaulinio karo, kai dalis pasitraukusiųjų lietuvių laikinai ar visam apsistojo Vokietijoje, po visą šalį išsimėčiusiose DP (displaced person) stovyklose.

Vokietijoje po karo kūrėsi ne tik šokių ir dainų ansambliai, bet ir profesinės mokyklos bei universitetai. 1946 metais Hamburge įsikūrė Pabaltijo universitetas, kuriame mokėsi bėgę nuo karo lietuviai, latviai ir estai. Universitetas po kelerių metų užsidarė, kadangi dauguma studentų ir profesorių persikėlė gyventi į kitas valstybes.

Vokietijos lietuvių bendruomenės pradžia laikoma 1946 kovo 4 diena kai Hanau stovykloje susirinkę lietuvių tremtinių atstovai priėmė Lietuvių Tremtinių Statutą ir išrinko Vyriausiąjį LTB komitetą susidedantį iš 9 narių. 1951 metais įkurta Vasario 16-osios gimnazija, kuri išliko iki šių dienų.

Hamburgo lietuvių bendruomenės įkūrimu laikomi 1977 m., kai Hamburgo vyskupijos globojamą veiklą pradėjo lietuvių katalikų sielovada.

Didelį indėlį į tautiškumo puoselėjimą įdėjo Lietuvių katalikų sielovadoje Hamburge dirbantys kunigai. Ypač vertas paminėti Vaclovas Šarka, būręs lietuvius jau praėjus kelioms dešimtims ir daugiau metų po karo, kai lietuviai jau buvo įsikūrę Hamburge. Nors Hamburge jau kuris laikas nebedirba lietuvių kunigas, lietuvių katalikų sielovada tęsia savo veiklą, bendradarbiauja su lietuvių pranciškonais, ruošiasi kartu su pranciškonu. Paulium Vaineikiu keliauti į Izraelį.

Per visus Hamburgo lietuvių bendruomenės gyvavimo metus su keliomis pertraukomis visąlaik buvo išlaikyta tautinių šokių tradicija, švenčiama vasario 16-osios šventė.

Šiuo metu Hamburgo lietuvių bendruomenėje veikia tautinių šokių kolektyvas „Gintaras“, lituanistinė šeštadieninė mokykla ir vaikų darželis „Abėcėlė“, latvių dirigento Gints Racenis prieš devynerius metus suburtas baltų choras „Balticoro“. Bendruomenė organizuoja įvairius renginius – koncertus, susitikimus su menininkais, politikais.

Hamburgo lietuvių bendruomenei vadovauja kas metus naujai išrenkama savanoriškai dirbanti valdyba, finansiškai bendruomenė išsilaiko iš metinio nario mokesčio ir per šventes surinktų aukų.