Brangieji,

nuoširdžiai kviečiame Jus į II. Advento savaitgalį susipažinti ir susiburti maldai už taiką mūsų pačių, artimųjų, draugų ir kaimynų širdyse.

Šio šeštadienio šv. Mišias 11val. St. Elisabeth, Oberstr. 67 Hamburge aukosime už a.a. prelatą Edmundą Putrimą, kuris rūpinosi užsienio lietuvių katalikais ir apjungdavo daugelį pasaulio lietuvių. Velionis mirė lapkričio 15d. , laidojomas bus gruodžio 3d. Toronte 11val. (17val Vok. laiku). Jungsimės į bendrą maldą išlydint velionį amžinybėn į dangiškojo Tėvo namus.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia. Tegul ilsisi ramybėje. Amen.

Visa biografija ir nuorodos įkeltos > https://lietuviai.ca/S2/sielovada.php

https://www.lrt.lt/lituanica/aktualijos/751/1821777/mire-kunigas-prelatas-edmundas-putrimas

https://www.bernardinai.lt/zyma/prelatas-edmundas-putrimas/

https://www.gimnazija.de/de/2022/11/22/in-memoriam-pralat-edmundas-putrimas-1959-1985-2022/ ***************************************************************************************

Po Šv. Mišių turėsime Agape St. Elizabeth parapijos namuose bendrystėje susipažįstant ir dalinantis rūpimamiems klausimams prie vaišių stalo.

Gruodžio 4d. sekmadienį kaip II Advento sekmadienio Šv. Mišios St. Ansgaro Koplyčioje adresu Bürgerweide 33, HH, po jų agape lietuvių katalikų sielovadoje, Lübecker Str. 101, 22087 Hamburg.

________________________________________________________________________________________________

Į Pakūtą, susitaikinimo sodybą, Lietuvoje atvyksta žmones iš tolimiausių vietų. Taipogi ir Liuksemburgo lietuviai,  kuriuos aptarnauti kaip ir mus, ir Švedijos lietuvius brolis Gediminas Numgaudis OFM yra oficialiai Lietuvos vyskupų paskirtas. Taigi, gal atstumas ir mums čia nėra tolimas, jei kas iš toliau panorėsite atvykti. Esate labai mielai laukiami.

Daugiau informacijos apie brolius pranciškonus rasite svetainėse www.kretingospranciškonai.lt, www.pakuta.lt bei youtube kanale pakutuvenai.

Kam labiau tinka klausimasis radijo, nei video įrašai, lietuviškame Marijos Radijuje šalia svarbių, kitų laidų – kaip “Aktualijos”, “Dvasinė ekologija”, “Gyvybės medis” taip yra laida su homilija iš Pakūtos “Žodžio Šviesoje”. www.marijosradijas.lt – likime maldos vienybėje.

Kai broliai taps vienas kitam vėl broliais, karas praeis, šv. tėvo Pranciškaus žodžiais.  

Hamburgo lietuvių katalikų sielovada / L. Jahn

0 Shares:
Tau taip pat gali patikti